Štamgast & Gurmán

Pravidla fotografické soutěže COFFEE IS MY LOVE

Vyfoť kafe a vyhraj! Pro studenty jsme připravili kávovou fotografickou soutěž o ceny v rámci festivalu Guru-Caffé Kávafest 2018. Od 1. do 7. října pořiďte jednu až pět fotografií na téma COFFEE IS MY LOVE a pošlete nám je do soutěže. Odborná porota pak vybere tři výherce, kteří obdrží zajímavé ceny.

Pravidla fotografické soutěže

1.Organizátor soutěže a soutěžní období
Organizátor soutěže – Jaroslav Střecha, se sídlem: Nádražní 968/87, Břeclav-Poštorná 691 41, ičo: 645 23 683, dič: CZ7110194113 (níže jen: organizátor), organizuje soutěž „Coffee My Love“ (níže jen: fotosoutěž) v období 1. 10.-7. 10. 2018 (níže jen: soutěžní období). Soutěž je zveřejněna na www.kavafest.cz                                                         

2. Pravidla soutěže
Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu soutěžního období na www.kavafest.cz . Organizátor neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel soutěže, který může být ve zkrácené verzi komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato pravidla jsou v rámci soutěže považována za jediná úplná a konečná.
Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly. Tato pravidla, soutěž a právní vztahy mezi organizátorem a soutěžícími se řídí právním řádem České republiky.

3. Podmínky účasti v soutěži
Tato soutěž je určena pro všechny „studenty“ učňovských, středních a vysokých škol - fyzické osoby. Konkrétní fyzická osoba se může soutěže účastnit pouze jednou.
Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a jejich rodinných příslušníků. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící domácnost a/nebo osoby blízké ve smyslu § 116 a 117 Občanského zákoníku.

Ze soutěže budou dále vyloučeni všichni účastníci, kteří nevyplní požadované údaje.
Ze soutěže jsou dále vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům nebo je poruší. Organizátor je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech soutěžících, u nichž je dáno důvodné podezření, že v soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Vyloučením ze soutěže ztrácí soutěžící nárok na předání výhry, a to bez náhrady.

Vyloučen ze soutěže je dále každý soutěžící, který při registraci uvede nepravdivé nebo fiktivní údaje nebo který se do soutěže přihlásí více než jedenkrát s pozměněnými údaji o své osobě.

Soutěžící prohlašuje, že je autorem přihlášených soutěžních fotografií nebo osobou oprávněnou k výkonu majetkových autorských práv, opravňujících jej k účasti v soutěži se všemi právy a povinnostmi s tím spojenými. Soutěžící si dle vlastního prohlášení není vědom, že by jakákoliv třetí osoba jeho práva k fotografiím zpochybňovala nebo se bránila jejich zveřejnění.

Organizátor dále může rozhodnout o případném nezveřejnění přihlášených fotografií nebo o jejich vyřazení ze soutěže, případně učinit v rámci soutěže jiná vhodná organizační opatření (především jedná-li se o fotografie pohoršující nebo neetické, nebo pokud mu to ukládá právní předpis).

4. Jak se soutěže platně zúčastnit?
Soutěžící musí zaslat  jednu, maximálně však pět fotografií v elektronické podobě na téma „COFFEE IS MY LOVE“ na adresu j.strecha@stamgastagurman.cz. Rozhodujícím identifikátorem pro určení případného vícenásobného zaslání odpovědí je jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa. Odesláním fotografií potvrzuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže.

Soutěžící fotografie musí splňovat kritérium: snímek vždy zachycuje kávu (v libovolném prostředí, prostoru, aranžmá, situaci).
Organizátor vyhodnotí pouze fotografie, které splňují výše popsané kritérium. Přijetí fotografie (fotografií) bude potvrzeno zpětnou e-mailovou zprávou.

5. Ceny
Do této fotosoutěže byly organizátorem vloženy následující ceny: 1. cena - poukaz na jednodenní pobyt v hotelu se snídaní, 2. cena – poukaz do restaurace ve Zlíně v hodnotě 500 Kč, 3. cena – dárkový balíček káva/čaj + porcelánový hrnek.

6. Určení výherce a podmínky získání výher
Organizátor vyhodnotí následující týden po konci soutěže veškeré fotografie doručené během soutěžního období. Výherci budou následně uvedeni na www.kavafest.cz a telefonicky kontaktování k převzetí výhry. Výherci jsou určeni níže popsaným výherním mechanismem:
Všechny fotografie splňující podmínky fotosoutěže budou zařazeny do hodnocení odbornou porotou složenou ze zástupce organizátora a zástupců Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulty multimediálních komunikací. Tři nejlepší obdrží ceny dle bodu 5.

Výherce bude na telefonním čísle nebo e-mailové adrese uvedené při registraci do soutěže kontaktován pro dohodnutí způsobu předání výhry. Výherce se musí prokázat platným dokladem totožnosti, na kterém je uvedeno jméno a příjmení shodné s údaji vyplněnými při zaslání fotografií do soutěže. Výherci budou zveřejněni nejpozději 20. 11. 2018 na www.kavafest.cz.

7. Práva a povinnosti
Právo na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení stanovených podmínek soutěže soutěžícím. Výherce se musí prokázat platným dokladem totožnosti.

Organizátor si vyhrazuje právo pravidla soutěže jednostranně měnit, a to i bez předchozího upozornění. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ukončit z technických, obchodních nebo jiných důvodů. Účastí v soutěži nevzniká právní nárok na výhru a výhry není možné právně vymáhat. Výhry v této soutěži nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné ceny, než která je organizátorem stanovena.

Organizátor neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny telefonního čísla/e-mailové adresy nebo jejich nesprávného uvedení při registraci do soutěže nebo z důvodů ležících na straně příslušného poskytovatele služeb či z jiných důvodů, které neleží na jeho straně.

Soutěžící poskytuje organizátorovi nevýhradní licenci k užití fotografií za účelem propagace akce KÁVAFEST. Soutěžící souhlasí s publikováním zaslaných fotografií v tiskové nebo v elektronické podobě v rámci soutěže bez nároků na honorář, a to nejen v tiskovinách vydávaných organizátorem soutěže, ale i v rámci jiných reklamních a propagačních materiálů. Licence k užití fotografií se organizátorovi poskytuje bez časového a teritoriálního omezení.
8. Souhlas se zpracováním osobních údajů
Soutěžící uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace soutěže Zrcadlení, včetně jejich zveřejnění, to vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s GDPR.

Ve Zlíně dne 20. 9. 2018, zpracoval Jaroslav Střecha, organizátor akce KávafestPokud vás zajímá gastronomie, máte rádi dobré jídlo a pití, navštěvujete kvalitní restaurace, kavárny a bary, pak čtěte také tištěný gastro magazín Štamgast a Gurmán.

Vychytané.cz - fotky, fotoreporty, akce, parties     Golden Apple Cinema - multikino, Velké kino, kino Květen Zlín-Malenovice    
Gastro Novotný        
O nás | Reklama | Spolupráce | Kontakt
(c) Jaroslav Střecha, 2020, design DesignLabs.cz, úprava kódu a programování SPmedia.cz